نظر جداگانه شماره ۵۴۶ (۱۸ خرداد ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۸۱۲
شماره رای ۵۴۶-۸۱۲-۳
شماره سند ۱۹۲
توضیح نظر جداگانه محسن آقاحسینی
تاریخ ثبت 08/06/1993
خواهان ابراهیم رحمان گلشنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران محسن آقاحسینی
C812 Doc 192
Case No: ۸۱۲