نظر جداگانه شماره ۵۴۳ (۱ بهمن ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۳۵۶
شماره رای ۵۴۳-۳۵۶-۱
شماره سند ۹۵
توضیح نظر جداگانه قاضی هولتزمن در موافقت با بخشی و مخالفت با بخش دیگری از حکم جزئی
تاریخ ثبت 21/01/1993
خواهان جون وارد ملک زاده، سونیا ملک زاده، علیرضا ملک زاده
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C356 Doc 95 FA
Case No: ۳۵۶