نظر جداگانه شماره ۵۳۴ (۳ مهر ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۱۹۳
شماره رای ۵۳۴-۱۹۳-۳
شماره سند ۱۰۹
توضیح نظر جداگانه محسن آقاحسینی
تاریخ ثبت 25/09/1992
خواهان رضا سعید مالک
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران محسن آقاحسینی
C193 Doc 109 FA
Case No: ۱۹۳