نظر جداگانه شماره ۵۰۵ (۱۵ بهمن ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۶۲
شماره رای ۵۰۵-۴۶۲-۲
شماره سند ۸۶
توضیح نظر جداگانه جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت 04/02/1991
خواهان پروین مریم سمراد، از طرف و به عنوان ولی قهری دختر خردسال خود، رویا سمراد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C462 Doc 86 FA
Case No: ۴۶۲