نظر جداگانه شماره ۵۰۵ (۱۵ بهمن ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۶۴
شماره رای ۵۰۵-۴۶۴-۲
شماره سند ۸۶
توضیح نظر جداگانه جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت 04/02/1991
خواهان گیتی دیانا سمراد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C464 Doc 86
Case No: ۴۶۴