نظر جداگانه شماره ۵۰۵ (۱۵ بهمن ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۶۱
شماره رای ۵۰۵-۴۶۱-۲
شماره سند ۸۶
توضیح نظر جداگانه جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت 04/02/1991
خواهان اردوان پیتر سمراد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C461 Doc 86FA
Case No: ۴۶۱