نظر جداگانه شماره ۵۰۵ (۱۵ بهمن ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴۶۵
شماره رای ۵۰۵-۴۶۵-۲
شماره سند ۸۶
توضیح نظر جداگانه جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت 04/02/1991
خواهان پروین مریم سمراد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C465 Doc 86
Case No: ۴۶۵