نظر جداگانه شماره ۴۸۷ (۲ شهریور ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۴
شماره رای ۴۸۷-۴-۳
شماره سند ۸۵
توضیح نظر جداگانه قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 24/08/1990
خواهان رضا نمازی و لوزبلن نمازی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری معین
C4 Doc 85 FA
Case No: ۴