نظر جداگانه شماره ۴۷۶ (۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۱۱۸۰۳
شماره رای ۴۷۶-۱۱۸۰۳-۱
شماره سند ۶۸
توضیح نظر جداگانه هوراد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 16/05/1990
خواهان دانلد دبلیو. دیوید
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوراد ام. هولتزمن
C11803 Doc 68
Case No: ۱۱۸۰۳