نظر جداگانه شماره ۴۷۵ (۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۱۱۴۹۱
شماره رای ۴۷۵-۱۱۴۹۱-۱
شماره سند ۳۳
توضیح نظر جداگانه هوراد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 16/05/1990
خواهان علی اصغر
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوراد ام. هولتزمن
C11491 Doc 33
Case No: ۱۱۴۹۱