نظر جداگانه شماره ۴۷۴ (۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۲۶۸
شماره رای ۴۷۴-۲۶۸-۱
شماره سند ۱۳۴
توضیح نظر جداگانه هوراد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 16/05/1990
خواهان رابرت آر. شات
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنایع و معادن ایران، وزارت مسکن و شهرسازی ایران، پاسداران انقلاب ایران، بانک مرکزی
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C268 Doc 134 FA
Case No: ۲۶۸