نظر جداگانه شماره ۴۶۰ (۱۹ دی ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۸۸۰
شماره رای ۴۶۰-۸۸۰-۲
شماره سند ۱۲۹
توضیح نظر جداگانهء سید خلیل خلیلیان
تاریخ ثبت 09/01/1990
خواهان امانوئل تو
خوانده گریتر مادستواینشورنس آسوشییتس، و ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران سید خلیل خلیلیان
C880 Doc 129
Case No: ۸۸۰