نظر جداگانه شماره ۴۴۰ (۱۴ مهر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۲۱۸۳
شماره رای ۴۴۰-۱۲۱۸۳-۱
شماره سند ۶۶
توضیح نظر جداگانه اسداله نوری
تاریخ ثبت 06/10/1989
خواهان جیمی ئی لیچ
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران اسداله نوری
C12183 doc 66fa
Case No: ۱۲۱۸۳