نظر جداگانه شماره ۴۳۸ (۲۱ دی ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۴۳۰
شماره رای ۴۳۸-۴۳۰-۱
شماره سند ۱۶۶
توضیح نظر جداگانه هوارد ام. هولتزمن: موافق با یک قسمت و مخالف با قسمتی دیگر از حکم
تاریخ ثبت 11/06/1990
خواهان راک ول اینترنشنال سیستمز، اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت دفاع ملی)
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C430 Doc 166 FA
Case No: ۴۳۰