نظر جداگانه شماره ۴۱۹ (۱۴ فروردین ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۲۸/۱۲۹
شماره رای ۴۱۹-۱۲۸/۱۲۹-۲
شماره سند ۴۵۹
توضیح نظر جداگانه جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت 03/04/1989
خواهان سدکو، اینک، اصالتاْ و به نمایندگی از سدکو اینترنشنال اس. آ
خوانده شرکت صنایع دریایی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C128 Doc 459 FA
Case No: ۱۲۸/۱۲۹