نظر جداگانه شماره ۳۷۹ (۲ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۲۱
شماره رای ۳۷۹-۱۲۱-۲
شماره سند ۲۹۰
توضیح نظر جداگانه قاضی خلیلیان
تاریخ ثبت 25/07/1988
خواهان جرح دبلیو دراکر، جونیور
خوانده شرکت معاملات خارجی، شرکت بیمه ایران، سازمان غله، شکر و چای کشور
شعبه دو
داوران سیدخلیل خلیلیان
C121 Doc 290 FA
Case No: ۱۲۱