نظر جداگانه شماره ۳۷۸ (۷ مهر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۷۳
شماره رای ۳۷۸-۱۷۳-۳
شماره سند ۱۹۷
توضیح نظر جداگانه قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 29/09/1988
خواهان هوستون کانترکتینگ کامپانی
خوانده شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری معین
C173 Doc 197
Case No: ۱۷۳