نظر جداگانه شماره ۳۷۷ (۲ آبان ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۲۶۱
شماره رای ۳۷۷-۲۶۱-۳
شماره سند ۱۹۲
توضیح نظر جداگانه قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 24/10/1988
خواهان آوکو کورپوریشن
خوانده صنایع هواپیمایی ایران، شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران(پنها)، شرکت ملی نفت ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C261 Doc 192 FA
Case No: ۲۶۱