نظر جداگانه شماره ۳۶۳ (۴ خرداد ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۱۳۷۷
شماره رای ۳۶۳-۱۱۳۷۷-۲
شماره سند ۵۸
توضیح نظر جداگانه قاضی خلیلیان
تاریخ ثبت 25/05/1988
خواهان اوپال اچ. سثر
خوانده شرکت بیمه توانا (سابقاً شرکت بین المللی ایران و آمریکا)، بانک ملت (به عنوان جانشین بانک تهران)
شعبه دو
داوران سید خلیل خلیلیان
C11377 Doc 58
Case No: ۱۱۳۷۷