نظر جداگانه شماره ۳۴۶ (۴ اسفند ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۰۹۷۳
شماره رای ۳۴۶-۱۰۹۷۳-۲
شماره سند ۲۳
توضیح نظر جداگانه سید خلیل خلیلیان
تاریخ ثبت 23/02/1988
خواهان لرد کورپوریشن
خوانده شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران
شعبه دو
داوران سید خلیل خلیلیان
C10973 Doc 23
Case No: ۱۰۹۷۳