نظر جداگانه شماره ۳۴۳ (۲۹ بهمن ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۴۲۳
شماره رای ۳۴۳-۴۲۳-۳
شماره سند ۲۱۴
توضیح نظر جداگانه قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 18/02/1988
خواهان مینه سوتا ماینینگ اند منیو فکچرینگ کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت ساختمانی آرمه، شرکت ابولحسن دیبا و شرکاء، با مسئولیت محدود، و شرکت پلی اکریل ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری معین
C423 Doc 214 FA
Case No: ۴۲۳