نظر جداگانه شماره ۳۴۲ (۸ بهمن ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۸۷
شماره رای ۳۴۲-۱۸۷-۳
شماره سند ۱۱۲
توضیح نظر جداگانه قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 28/01/1988
خواهان گوردن ویلیامز
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک سپه و بانک ملت (بانک تهران سابق)
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C187 Doc 112 FA
Case No: ۱۸۷