نظر جداگانه شماره ۳۲۵ (۲۹ اسفند ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۳۶۶
شماره رای ۳۲۵-۳۶۶-۳
شماره سند ۱۳۵
توضیح نظر جداگانه قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 18/02/1988
خواهان اندو لبراتوریز، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت تجاری تراسفارم، شرکت ایران والاس، [شرکت سهامی] داروپخش و بنیاد مستضعفان
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C366 Doc 135 FA
Case No: ۳۶۶