نظر جداگانه شماره ۳۲۳ (۲۲ آبان ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۴۰۹
شماره رای ۳۲۳-۴۰۹-۱
شماره سند ۱۸۴
توضیح نظر جداگانه قاضی هولتزمن در مخالفت با رد هزینه های فسخ
تاریخ ثبت 13/11/1987
خواهان هریس اینترنشنال تله کامیونیکیشنز، اینک.
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، بانک ملی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C409 Doc 184
Case No: ۴۰۹