نظر جداگانه شماره ۳۲۲ (۲۷ آبان ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۵۴
شماره رای ۳۲۲-۱۵۴-۳
شماره سند ۹۸
توضیح نظر جداگانه قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 18/11/1987
خواهان اکسان کورپوریشن
خوانده شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی ایران و دولت ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری معین
C154 doc 98 FA
Case No: ۱۵۴