نظر جداگانه شماره ۳۲۰ (۳ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۸۴
شماره رای ۳۲۰-۱۸۴-۱
شماره سند ۱۶۴
توضیح نظر جداگانه
تاریخ ثبت 24/11/1987
خواهان گرینجر اسوشی‌ایتس
خوانده جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،شرکت مخابرات ایران، شرکت هواپیمایی کشوری ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، هوارد ام. هولتزمن
C184 Doc 164 fr
Case No: ۱۸۴