نظر جداگانه شماره ۳۲۰ (۲۴ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۸۴
شماره رای ۳۲۰-۱۸۴-۱
شماره سند ۱۶۶
توضیح نظر جداگانه آقای عاملی
تاریخ ثبت 15/12/1987
خواهان گرنجر اسوشی‌ایتس
خوانده جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،شرکت مخابرات ایران، شرکت هواپیمایی کشوری ایران
شعبه یک
داوران کوروش حسین عاملی
C184 Doc 166 FA
Case No: ۱۸۴