نظر جداگانه شماره ۲۸۲ (۲۷ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۸۵۳
شماره رای ۲۸۲-۱۰۸۵۳-۱
شماره سند ۱۱۳
توضیح نظر جداگانه قاضی هولتزمن، درمخالفت با قسمتی و موافقت با قسمتی دیگر از حکم صادره
تاریخ ثبت 18/12/1986
خواهان یال ال. مک هارگ
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C10853 Doc 113
Case No: ۱۰۸۵۳