نظر جداگانه شماره ۲۸۲ (۲۷ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۸۵۶
شماره رای ۲۸۲-۱۰۸۵۶-۱
شماره سند ۱۱۳
توضیح نظر جداگانه قاضی هولتزمن در مخالفت با قسمتی و موافقت با قسمتی دیگر از حکم صادره
تاریخ ثبت 18/12/1986
خواهان تامس ا. تاد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوراد ام. هولتزمن
C10856 Doc 113 FA
Case No: ۱۰۸۵۶