نظر جداگانه شماره ۲۸۲ (۲۷ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۸۵۵
شماره رای ۲۸۲-۱۰۸۵۵-۱
شماره سند ۱۱۳
توضیح نظر جداگانه قاضی هولتزمن، درمخالفت با قسمتی و موافقت با قسمتی دیگر از حکم صادره
تاریخ ثبت 18/12/1986
خواهان دیوید ا. والاس
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C10855 Doc 113 FA
Case No: ۱۰۸۵۵