نظر جداگانه شماره ۲۳۸ (۲ تیر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۵۸
شماره رای ۲۳۸-۱۵۸-۱
شماره سند ۱۹۴
توضیح نظر جداگانه محسن مصطفوی
تاریخ ثبت 23/06/1986
خواهان ارنوترانیک اورسیز سرویسز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
C158 Doc 194 fr
Case No: ۱۵۸