نظر جداگانه شماره ۲۳۳ (۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۰۳۳۵
شماره رای ۲۳۳-۱۰۳۳۵-۳
شماره سند 64
توضیح نظر جداگانه قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 20/05/1986
خواهان تئودور لاث
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری معین
C10335 Doc 64 FA
Case No: ۱۰۳۳۵