نظر جداگانه شماره ۲۲۵ (۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۸۹
شماره رای ۲۲۵-۸۹-۳
شماره سند ۲۳۴
توضیح نظر جداگانه قاضی پرویز انصاری معین
تاریخ ثبت 20/05/1986
خواهان مک کالو اند کامپانی، اینکورپوریتد
خوانده وزارت پست و تلگراف و تلفن، شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی
شعبه سه
داوران پرویز انصاری معین
C89 Doc 234 fr
Case No: ۸۹