نظر جداگانه شماره ۱۹۴ (۷ آبان ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۱۱
شماره رای ۱۹۴-۱۱۱-۱
شماره سند ۱۴۰
توضیح نظر جداگانه قاضی هولتزمن
تاریخ ثبت 29/10/1985
خواهان اینترنشنال اسکولرز سرویسز، اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی صنایع مس ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C111 Doc 140
Case No: ۱۱۱