نظر جداگانه شماره ۱۹۱ (۲۶ مهر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۵۹
شماره رای ۱۹۱-۵۹-۱
شماره سند ۲۵۶
توضیح نظر جداگانه هوارد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 18/10/1985
خواهان کوئستک اینکورپوریتد
خوانده وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C59 doc 256 FA
Case No: ۵۹