نظر جداگانه شماره ۱۸۴ (۲۹ شهریور ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۶۱
شماره رای ۱۸۴-۱۶۱-۱
شماره سند ۱۰۶
توضیح نظر جداگانه قاضی لاگرگرن
تاریخ ثبت 20/09/1985
خواهان آی.ان. ا کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن
C161 Doc 106
Case No: ۱۶۱