نظر جداگانه شماره ۱۸۴ (۱۱ مهر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۶۱
شماره رای ۱۸۴-۱۶۱-۱
شماره سند ۱۰۷
توضیح نظر جداگانه قاضی هولتزمن
تاریخ ثبت 30/10/1985
خواهان آی.ان. ا کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C161 Doc 107
Case No: ۱۶۱