نظر جداگانه شماره ۱۸۰ (۷ تیر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۶۴
شماره رای ۱۸۰-۶۴-۱
شماره سند ۱۶۱
توضیح نظر جداگانه هوارد ام. هولتزمن در مورد پرداخت هزینه‌های داوری
تاریخ ثبت 28/06/1985
خواهان سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C64 Doc 161 FA
Case No: ۶۴