نظر تکمیلی شماره ۵۵۱ (۱۵ آذر ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۳۶۸
شماره رای ۵۵۱-۳۶۸-۳
شماره سند ۹۶
توضیح نظر تکمیلی قاضی آرانجو-روئیتس و قاضی آلیسون
تاریخ ثبت 06/12/1993
خواهان یونیداین کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، از طریق و توسط نیرویی دریایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون
C368 Doc 96
Case No: ۳۶۸