نظریه مخالف شماره ۲۹۵ (۴ خرداد ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۸۳۴
شماره رای ۲۹۵-۸۳۴-۲
شماره سند ۶۵
توضیح نظریه مخالف حکمید بهرامی احمدی در پرونده شماره ۸۳۴
تاریخ ثبت 25/05/1987
خواهان اشلگل کورپوریشن وکالتاً از طرف اشلگل لایتینگ تکنالوجی گ ام ب ها
خوانده شرکت ملی صنایع مس ایران
شعبه دو
داوران حمید بهرامی احمدی
C834 Doc 65
Case No: ۸۳۴