نظرموافق و مخالف شماره ۳۰ (۲۵ فروردین ‍۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۶
شماره رای ۳۰-۱۶-۳
شماره سند ۶۰
توضیح نظر موافق و مخالف ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 14/04/1983
خواهان ریگو واگنر ایکویپمنت کامپانی
خوانده ایران اکسپرس ترمینال کورپوریشن
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک

۲۵/۰۳/۱۹۸۳C16 Doc 69 FA

Case No: ۱۶