نظرمخالف و موافق شماره ۴۲ (۱۹ آبان ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۴۰
شماره رای ۵-۱۴۰ دیوان عمومی
شماره سند 87
توضیح نظر مخالف و موافق ریچارد ام. ماسک راجع به موضوعات صلاحیت
تاریخ ثبت 10/11/1982
خواهان تی.سی.اس.بی اینکورپوریتد
خوانده ایران
شعبه هیئت عمومی
داوران ریچارد ام. ماسک
C140 Doc 87 FA
Case No: ۱۴۰