نظرات موافق و مخالف شماره ۹ (۱۹ آبان ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۴۶۶
شماره رای F.T ۹-۴۶۶ I.T.L.
شماره سند ۶۳
توضیح نظر مخالف و موافق ریچارد ام. ماسک راجع به موضوعات صلاحیت پرونده های شماره ۶، ۵۱، ۶۸، ۱۲۱، ۱۴۰، ۱۵۹، ۲۵۴، ۲۹۳، ۴۶۶
تاریخ ثبت 10/11/1982
خواهان درسر اینداستریز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه دیوان عمومی
داوران ریچارد ام. ماسک
C466 Doc 63
Case No: ۴۶۶