نظرات موافق و مخالف شماره ۹ (۱۵ بهمن ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۴۶۶
شماره رای F.T ۹-۴۶۶ I.T.L.
شماره سند ۶۹
توضیح نظرات موافق و مخالف آقای هوارد ام. هولتزمان راجع به احکام مربوط به صلاحیت در مورد نه پرونده حاوی قیود گوناگون در مورد انتخاب مرجع رسیدگی
تاریخ ثبت 04/02/1983
خواهان درسر اینداستریز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه دیوان عمومی
داوران هوارد ام. هولتزمان
C466 Doc 69
Case No: ۴۶۶