نظرات موافق و مخالف شماره ۸ (۱۵ بهمن ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۲۹۳
شماره رای ۸-۲۹۳-هیئت عمومی دیوان آی. تی. ال.
شماره سند ۸۵
توضیح نظرات موافق و مخالف آقای هوراد ام. هولتزمان راجع به به احکام مربوط به صلاحیت در مورد نه پرونده حاوی قیود گوناگون درباره انتخاب مرجع رسیدگی
تاریخ ثبت 04/02/1983
خواهان استون اندوبسترا وورسیز گروپ اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت شیمیائی رازی
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران هوارد ام. هولتزمان
C293 Doc 85 FA
Case No: ۲۹۳