نظرات موافق و مخالف شماره ۳۲۹ (۲۸ اردیبهشت ‍۱۳۶۷)

شماره پرونده ۲۲۷
شماره رای ۳۲۹-۲۲۷-۳
شماره سند ۱۴۷
توضیح نظرات موافق و مخالف قاضی براوئر ایستمن کداک کامپنی ایستمن کداک اینترشنال سیلز کامپنی و کداک (نیرایست) اینک
تاریخ ثبت 18/05/1988
خواهان ایستمن کداک کامپنی، ایستمن کداک اینترشنال سیلز کامپنی، و کداک (نیرایست) اینک
خوانده دولت ایران، شرکت خدمات فتوگرافی رنگیران (سهامی خاص)، بانک ملی، بانک سپه، بانک ایران و انگلیس و بانک مرکزی ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C227 Doc 147 FA
Case No: ۲۲۷