نظرات موافق و مخالف شماره ۳۲۹ (۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۲۳۸۴
شماره رای ۳۲۹-۱۲۳۸۴-۳
شماره سند ۴۰
توضیح نظرات موافق و مخالف قاضی براوئر
تاریخ ثبت 18/05/1988
خواهان ایستمن کداک اینترشنال کپیتال کامپنی، اینک.
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C12384 Doc 40
Case No: ۱۲۳۸۴