نظرات مخالف و موافق شماره ۵۱ (۲۷ تیر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۳۹۵
شماره رای ۵۱-۳۹۵-۳ آی تی ال/آی تی ام
شماره سند ۲۰۷
توضیح نظرات مخالف و موافق پرویز انصاری درباره قرارهای اعدادی و موقت پرونده ۳۹۵
تاریخ ثبت 18/07/1985
خواهان کامپوزیت بیلدرز اینکورپوریتد، وود کامپوننتس کامپنی و موشوفسکی اینترپرایزر اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران و سایرین
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C395 Doc 207
Case No: ۳۹۵