نظراتی پیرامون اعلامیه شماره ۲۹۸ (۱۳ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۹۸
شماره رای ۶۶-۲۹۸-۲
شماره سند ۱۱۴
توضیح نظراتی پیرامون اعلامیه قاضی بهرامی-احمدی
تاریخ ثبت 02/02/1987
خواهان جیمز ام. ساقی مایکل آر. ساقی آلن ج. ساقی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ
C298 Doc 114
Case No: ۲۹۸