نظراتی پیرامون اعلامیه شماره ۶۶ (۱۳ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۹۸
شماره رای ۶۶-۲۹۸-۲
شماره سند ۱۱۴
توضیح نظراتی پیرامون اعلامیه قاضی بهرامی-احمدی
تاریخ ثبت 02/02/1987
خواهان جیمز ام. سقیع، مایکل آر. سقیع، و آلن ج. سقیع
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران حمید بهرامی احمدی
C298 Doc 114 FA
Case No: ۲۹۸